OUR SERVICES

حمل و نقل زمینی

حمل و نقل زمینی

16-03-2016 09:11:03

 شرکت ترانزیتی و بارچلانی بین المللی ضیاء حضرت از زمان بارگیری محموله گرفته تا تصفیۀ حسابات گمرکی آن و الی تحویلی جنس مذکور با شما خواهد بود. در این مقطع…

Read More
حمل و نقل

حمل و نقل

16-03-2016 10:12:48

 شرکت ترانزیتی و بارچلانی بین المللی ضیاء حضرت از زمان بارگیری محموله گرفته تا تصفیۀ حسابات گمرکی آن و الی تحویلی جنس مذکور با شما خواهد بود. در این مقطع زمانی، کارشناسان تجارتی و مشاورین با تجربۀ ما همواره با شما بوده تا در همۀ موارد بارچلانی شما را مشوره دهی کامل نماید، زیرا همۀ آنها با قوانین بین المللی بارچلانی آشنایی کامل دارند. شما نیز یکی از این…

Read More