حمل و نقل و ترانزیت بحری

حمل و نقل و ترانزیت بحری

شرکت ترانزیتی و بارچلانی بین المللی ضیاء حضرت همیشه در قسمت حمل و نقل بحری اجناس و محموله های تجارتی پیشاهنگ بوده و در این راستا خدمات شایانی را انجام میدهد.

 

شرکت ضیاء حضرت با استفاده از کارمندان مجرب خویش اجناس شما را به واسطۀ بحر و ذریعۀ کشتی در کمترین وقت و زمان و با نازلترین قیمت انتقال میدهد.

 

شرکت ضیاء حضرت در قسمت حمل و نقل بحری دو گزینه را مساعد میسازد: اول طریقۀ LCL و دوم روش FCL. شما نیز با استفاده از این دو روش میتوانید اموال خویش را حمل و نقل نمایید.

 

مزایای حمل و نقل بحری قرار ذیل اند:

 

-          معیار های اعلی و خدمات جهانی بهتر

-          خدمات مطئمن تر و قیمت های نازلتر

-          وقت و زمان حمل و نقل ثابت

-          تناسب بهتر و قیمت خوبتر 

-          انعطاف بیشتر

 

بخش ترانزیت بحری شرکت ضیاء حضرت خدمات ذیل را دربر میگیرد:

 

-          انسجام خدمات

-          بارگیری و حمل و نقل ذریعۀ موتر های باربری

-          پیگیری اموال بارگیری شده و حفاظت و حراست آن

-          بیمه

-          تصفیه حسابات گمرکی

-          مکان تحویلی جنس 

-          حمل و نقل اموال که به مراقبت شدید نیاز دارد

-          تصدیر / تورید / LCL / FCL

-          جمع آوری و تالیف اسناد ارائه شده

-          بیمه و بررسی اسناد 

-          تصدیر و تورید اسناد تصفیۀ حسابات گمرکی

-          حمل و نقل و ترانزیت چندین کشوری  

-           

 شرکت ترانزیتی و بارچلانی بین المللی ضیاء حضرت همیشه در قسمت حمل و نقل بحری اجناس و محموله های تجارتی پیشاهنگ بوده و در این راستا خدمات شایانی را انجام میدهد.