محمولۀ هوائی

محمولۀ هوائی

محمولۀ هوائی

حمل و نقل هوائی یکی از روش های معمول و مروج جهان معاصر است.

شرکت ترانزیتی و بارچلانی بین المللی ضیاحضرت(ZHITC) امورات مراجعین و مشتریان خویش را تسهیل میبخشد، به ویژه آنهاییکه از گزینۀ روش انتقال محموله ذریعۀ ترانزیت استفاده میکنند. کارمندانشرکت ضیاء حضرت به شما اطمئنان داده تا هرگونه محموله های تان را از یک نکته به نکتۀ دیگر جهان در اسرع وقت و به نازلترین قیمت انتقال دهد.

شناخت کامل از قوانین و مقررات حمل و نقل (تزانزیت) هوائی اهمیت خاص دارد. خدمات ترانزیت هوائی شرکت بین المللی و بارچلانی ضیاء حضرت امورات ذیل را در برمیگیرد:

 

-         ایجاد بارچین / بارکف

-         بسته بندی و مهر و موم کردن

-         تهیه و ارائه برچسپ های داخلی و صورت حساب برای تمام محموله ها

-         تصدیر و تورید محموله های هوائی

-         حفاظت و حراست از محموله ها

-         تحویلی محموله از ابتداء تا انتهاء

-         داشتن توانایی و درایت کامل در قسمت اداره و مدیریت محموله های خطرناک

-         بیمۀ محموله ها

-         دربست کامل و نیمه کامل طیاره ه