حمل و نقل

حمل و نقل

 شرکت ترانزیتی و بارچلانی بین المللی ضیاء حضرت از زمان بارگیری محموله گرفته تا تصفیۀ حسابات گمرکی آن و الی تحویلی جنس مذکور با شما خواهد بود. در این مقطع زمانی، کارشناسان تجارتی و مشاورین با تجربۀ ما همواره با شما بوده تا در همۀ موارد بارچلانی شما را مشوره دهی کامل نماید، زیرا همۀ آنها با قوانین بین المللی بارچلانی آشنایی کامل دارند.

شما نیز یکی از این روش های مروج بارچلانی (زمینی، هوائی و بحری) را با ما تجربه کرده و میزان تولیدات، مفاد و ضرر خویش را سنجش نمایید.

شناسایی و انتخاب یکی از این روش های بارچلانی زمانی ممکن است که شما با مشاورین و کارشناسان ما گفتگو و مشوره نمایید. شرکت ضیاء حضرت در همۀ موارد از قبیل تصفیۀ حسابات گمرکی، اخذ اجازه نامه ها، صدور صورتحساب محموله ها و غیره مسائل با شما خواهد بود. پس شما نیز با ما باشید.