درباره ما

شرکت ترانزیتی و بارچلانی بین المللی ضیاء حضرت از اغاز فعالیت با همکاری مدیران باتجربه و  با استفاده از متد های جدید  ترانسپورتی جهان .  ما در طول این مدت زمان توانسته ایم تا در زمرۀ شرکت های با تجربۀ جهان قرار گرفته و در قسمت حمل و نقل تجارتی ظرفیت سازی نماییم. همچنان در این فاصلۀ زمانی تجربۀ که ما حاصل نموده ایم نشان دهندۀ آنست که شرکت ضیاء حضرت همیشه در قبال مشتریان و مراجعین خویش وفادار بوده است، زیرا آنان همیشه به ما متوصل و متکی بوده اند، پس ما نیز یک مرجع قابل باور بوده و همیشه در خدمت مشریان محترم خویش قرار داریم.

شرکت ضیاء حضرت خدمات حمل و نقل را ذریعۀ موتر های باربری سنگین، نیمه سنگین و کانتینر ها انجام میدهد. خدمات ترانزیتی ما شامل حمل و نقل کانتینر ها به تمام نکات جمهوری اسلامی افغانستان و همچنان از طریق زمین، هوا و بحر به کشور امارات متحدۀ عربی، جمهوری خلق چین، ترکیه و کشور های عضو اتحادیۀ اروپا میباشد.

شرکت ضیاء حضرت یکی از معتبرترین کمپنی های فعال در امارات متحدۀ عربی، چین و ترکیه بوده که از سالیان متمادی بدینسو خدمات لوجستیکی و ترابری را برای مشتریان خویش فراهم میسازد. همچنان شرکت ضیاء حضرت در کشور های امارات متحدۀ عربی (به ویژه امارت دبی)، ترکیه و جمهوری خلق چین شهرت و محبوبیت فراوان دارد. شرکت ضیاء حضرت در قسمت حمل و نقل، بارچلانی، صادرات و واردات قطعات فابریکه ها و کارخانه های صنعتی، با شرکت های زیادی قرارداد امضاء نموده است.

شرکت ضیاء حضرت خدمات دلخواه و سفارشی مشتریان و مراجعین خویش را از قبیل  بسته بندی و غیره انجام داده و همیشه در تلاش و فکر آنست تا محموله های ظریف و شکننده از قبیل اشیای زینتی و غیره لوازم که به مراقبت بیشتر نیاز داشته را به صورت مصئونتر انتقال داده تا در مسیر راه آسیب نبیند.

شرکت ضیاء حضرت در قسمت بسته بندی اجناس و محموله ها دو گزینه ارائه میکند. یکی اینکه بسته بندی جنس در گدام های شرکت ضیاء حضرت صورت گرفته و دیگری اینکه بسته بندی اجناس در ساحۀ بارگیری صورت بگیرد. در هردو حالت، بسته بندی و بارگیری اجناس و محموله ها بر حسب میل و خواهش خود مشتری انجام خواهد گرفت.

کارتن ها و محموله های که بر حسب میل و درخواست خود مشتری بسته بندی میشود، همیشه در بارچین های (pallet) چوبی گذاشته شده که در داخل هر بارچین اسفنج (فوم) قرار داشته و در قسمت بیرونی تخته های چوبی گذاشته میشود. این نوع بسته بندی اجناس یکی از مصئونترین روش ها بوده و عدۀ زیادی از بسته بندی های اشیاء و اقلام قیمتی و شکننده به این شکل صورت میگیرد.

یکی دیگری از روش های بسته بندی اجناس که بر حسب خواهش و در خواست خود مشتری صورت میگیرد استفاده کردن از کارتن ها و کریت های تجارتی بوده که از مواد چوبی با کیفیت ساخته شده و از آنها میتوان چندین بار استفاده کرد.

همچنان در قسمت تقویۀ همچو بسته بندی های اجناس و بنابر درخواست خود مشتری، از چرخ ها، لولا ها، تاقچه ها و تسمه ها نیز میتوان استفاده کرد.

نوع دیگری از بسته بندی های اجناس که احیاناً به سفارش بعضی از مشتریان صورت میگیرد، شامل جعبه ها و صندوق های چوبی، بارچین های جعبه دار و روک دار میباشد که بیشتر آنها برای حمل و نقل محموله های غیر شکننده استفاده میشود. 

میزان قیمت های ما بیشتر وابسته به نحوۀ خدمات حمل و نقل و بسته بندی اجناس یعنی اندازۀ محموله و مقصد آخری تحویلی جنس مذکور میباشد.