هرات افغانستان

هرات افغانستان

دفتر ولایت هرات افغانستان: بهزاد مراد موتامای تجاری هرات دوم طبقه نه: 31 هرات / افغانستان
تلفن: 0093 40223 56 49
تلفن: 0093 799 333 292
 khalil@ziahazrat.com :ایمیل